Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
------------------------------------
                                                           

 


Kính gửi: n phòng Quản lý đất đai thành phố Vũng tàu
                       


Tôi tên là: Trịnh Công Vương, sinh năm 1957
CMND số 273480076 cấp ngày 26/2/2009 tại CA Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
Thường trú tại 39 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng tàu
Điện thoại: 0903804941
Kính đề nghị Quý Văn Phòng một việc sau:

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số 83, tờ bản đồ số 29, phường 2 TP Vũng tàu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)  số BM 625929 cấp ngày 07/02/2013 (cấp đổi do nhận chuyển nhượng giấy CNQSDĐ số AM 990980 cấp ngày 02/07/2008) và thửa đất số 82, tờ bản đồ số 29, phường 2 TP Vũng tàu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BK 561265 cấp ngày 16/07/2009 (cấp đổi do nhận chuyển nhượng giấy CNQSDĐ số AM 990980 cấp ngày 02/07/2008) được Quý VP xác nhận chuyển nhượng ngày 10/01/2013.

Hiện trong hồ sơ địa chính 2 thửa đất nói trên đều ghi là “Ngăn chặn mọi thủ tục , CVĐ ngày 25/2/2013 V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thanh Quang ( My clý ngày 26/2/2013)” gây trở ngại cho tôi trong việc sử dụng, chuyển nhượng 2 thửa đất nói trên.

Tôi đã tìm hiểu vấn đề trên, do tranh chấp dân sự giữa bà Nguyễn Huệ Dung (là người chuyển nhượng 2 thửa đất cho tôi hồi tháng 2 năm 2013) và ông Nguyễn Thanh Quang (người cho bà Dung mượn tiền trên cơ sở bà Dung thế chấp 2 GCNQSDĐ (lúc đó mang số AM 990980 và AM 999328). Do bà Dung không thực hiện đúng qui định về ủy quyền trong Hợp đồng cầm cố tài sản giữa Hai Bên và gần hết thời hạn trả tiền (20/12/2012) bà Dung vẫn chưa trả tiền cho ông Quang nên ngày 20/11/2012 ông Quang đã làm đơn kiến nghị không cấp GCNQSDĐ mới cho bà Dung (đề phòng bà Dung lừa đảo làm đơn kêu mất và xin cấp mới GCNQSDĐ).

Tuy nhiên sau đó bà Dung đã thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng cầm cố ngày 20/6/2012 giữa Hai Bên, trả đủ tiền vốn lẫn lãi cho ông Quang, ông Quang đã trả lại 2 bản gốc GCNQSDĐ cho bà Dung và ngày 20/12/2012 ông Quang đã làm đơn đề nghị Ủy ban NDTP Vũng tàu hủy việc ngăn chặn.

Trên cơ sở đó bà Dung mới có điều kiện thực hiện thành công việc chuyển nhượng cho tôi và tôi đã được cấp 2 GCNQSDĐ theo số mới (BM 625929 cấp ngày 07/02/2013BK 561265 cấp ngày 16/07/2009 được Quý VP xác nhận chuyển nhượng ngày 10/01/2013).

Như vậy việc từ  25/2/2013 cho đến nay trong hồ sơ đăng ký sử dụng đất vẫn ghi “Ngăn chặn mọi thủ tục” trong khi ông Quang đã đề nghị hủy ngăn chặn từ 20/12/2012 là không còn phù hợp .

Vậy tôi kính đề nghị Quý Văn Phòng cho gỡ nội dung ngăn chặn nói trên ra khỏi hồ sơ địa chính tạo điều kiện cho tôi sử dụng, chuyển nhượng 2 thửa đất theo đúng qui định của pháp luật, tôi xin chân thành cám ơn.

Tôi xin gửi kèm đơn này các tài liệu sau:
1-      Bản sao Công văn số 251/TNMT-KK ĐKDĐ ngày 25/2/2013 của Phòng TNMT gửi Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất TPVT (CVĐ số 311 ngày 25/2/2013).
2-      Bản sao đơn đề nghị ngăn chặn ngày 20/11/2012 của ông Nguyễn Thanh Quang.
3-      Bản gốc đơn đề nghị hủy ngăn chặn ngày 20/12/2012 của ông Nguyễn Thanh Quang

                                                            Tp. Vũng Tàu, ngày 07 tháng 05 năm 2018
                                                                                     Người làm đơn


                                                                                     Trịnh Công Vương